Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tekrar eden kayıtları silme - VKN si aynı olan kayıtları siler.
 <Group Description="Tekrar eden kayıtları sil">
  <Delete Node="/*/Liste/Data/Template[VKN=preceding::VKN]" />
 </Group>
Bir Node Set içerisinde distinct görevi görür - Tip Değeri İçin
/*/IK_Tanimlamalar/Data/Template[not(Tip=preceding::Tip)]/Tip


Süreç içerisinde listelenmiş birden çok satırdaki alanı tek bir satırda göstermek amacı ile ekleme yaparken aynı isimde olanları belirlemek için xpath contains özelliği kullanılabilir. 

Contains ve string-length kullanımı
 <ForEach Node="/*/FirmaBilgileri/Liste/Sablon[@guid!='{00000000-0000-0000-0000-000000000000}' ]">
  <If>
   <Then>
    <Condition>
     <Not>
      <Value Culture="" Target="None">eval::contains(/*/FormBilgileri/FirmaAd,FirmaAdi)</Value>
     </Not>
    </Condition>
    <Perform>
     <Set Node="/*/FormBilgileri/FirmaAd">
      <StringConcat>
       <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/FormBilgileri/FirmaAd]]></Evaluate>
       <Value Culture="" Target="None">-</Value>
       <Value Culture="" Target="None">eval::./FirmaAdi</Value>
      </StringConcat>
     </Set>
    </Perform>
   </Then>
  </If>
 </ForEach>
 <SetVariable Name="$(firstLength)">
  <Math Operator="Subtract">
   <Value Culture="" Target="None">eval::string-length(/*/FormBilgileri/FirmaAd)</Value>
   <Value Culture="" Target="Integer">1</Value>
  </Math>
 </SetVariable>
 <Set Node="/*/FormBilgileri/FirmaAd">
  <SubString StartIndex="1" Length="$(firstLength)">
   <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/FormBilgileri/FirmaAd]]></Evaluate>
  </SubString>
 </Set>
preceding-sibling kullanımı
<Script Name="">
 <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
  <Value Culture="" Target="None" />
 </SetVariable>
 <ForEach Node="/*/processingInfo/workItem[not(completedBy = preceding-sibling::workItem/completedBy)]">
  <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
   <Value Culture="" Target="None">eval::concat('$(Bilgilendirilecekler)', completedBy, ';')</Value>
  </SetVariable>
 </ForEach>
 <SetVariable Name="$(length)">
  <Math Operator="Subtract">
   <Value Culture="" Target="None">eval::string-length('$(Bilgilendirilecekler)')</Value>
   <Value Culture="" Target="Integer">1</Value>
  </Math>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Bilgilendirilecekler)',1,'$(length)')</Value>
 </SetVariable>
 <Value Culture="" Target="None">$(Bilgilendirilecekler)</Value>
</Script>
floor ve div ile bölme işlemi kullanımı
 <Set Node="Sure/Gun">
  <Evaluate Target="Decimal" Culture=""><![CDATA[floor(Sure/Saat div 24)]]></Evaluate>
 </Set>
Bölüm sonrası kalanı alma - mod
 <Set Node="Sure/Saat">
  <Evaluate Target="Decimal" Culture=""><![CDATA[Sure/Saat mod 24]]></Evaluate>
 </Set>
Lower-Case
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(/*/Baslik/Email,'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ','abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')]]></Evaluate>
Upper-Case
 <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(./Kod,'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzçÇğĞıİöÖşŞüÜÂ','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZCCGGIIOOSSUU ')]]></Evaluate>
String-join
<Value Culture="" Target="None">eval::string-join((/*/Tanimlamalar/Data/Template[(Kod='823' or Kod='824' or Kod='825' or Kod='826' or Kod='827' or Kod='828') and TalepDurumu='true' ]/Ad/text()),"-")</Value> <SetVariable Name="$(Hold)">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring-after('$(MailBody)','/index.html/form/')</Value>
 </SetVariable>
 <Set Node="workitemid">
  <Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Hold)',1,36)</Value>
 </Set>

 • No labels