Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aynı sorgu ekranından farklı instance larda kurulu olan ssitemlere erişmek için linked server kullanılır. Aşağıdaki kodlar ile yaratma ve ilgili instance a login olunun kullanıcı ile diğer sisteme de login olma aktif edilerek kullanılabilir. 

USE [master] 
GO 
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver  
  @server = N'XXX\SQLSRV',  
  @srvproduct=N'SQL Server' ; 
GO 

EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin  
  @rmtsrvname = N'XXX\SQLSRV',  
  @locallogin = NULL ,  
  @useself = N'True' ; 
GO 

Kullanım Şekli

SELECT name FROM [XXX\SQLSRV].master.sys.databases ; 
GO 
SELECT * FROM [XXX\SQLSRV].FlowDB.dbo.schUser 
 • No labels