Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bu başlık altında bulunan fonksiyonlar form verisini manipüle eden fonksiyonlardır. 

Contents

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümünü döner.

<Contents Name="/*/Person/Data/Template/Name" />

Count

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümleri sayar

	<Count>
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template]]>
	</Count>

Delete

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümü siler.

<Delete Node="/*/Person/Data/Template" />
<Delete Node="/*/Person/Data/Template[1]" />

Evaluate

Nedir?

Form verisindeki bir düğümdeki veriyi almak için kullanılır. 

<Evaluate Target="None" Culture="">
	<![CDATA[/*/Düğüm1/düğüm2/DüğümN]]>
</Evaluate>

ForEach

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğümdeki tüm kayıtları tek tek dolaşır.

<ForEach Node="/*/Person/Data/Template">
	<Expressions />
</ForEach>

Insert

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümü ekler.

<Insert Into="/*/Person/Data">::/*/Person/Template</Insert>

Max

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümlerden seçilen bir alandaki en yüksek değerli düğümün verisini döner.

	<Max Target="Integer" Culture="">
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template/Age]]>
	</Max>

Min

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümlerden seçilen bir alandaki en düşük değerli düğümün verisini döner.

	<Min Target="Integer" Culture="">
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template/Age]]>
	</Min>

Select

Nedir?

Form Verisi içerisindeki bir düğüme XML düğümünü seçer.

<Select Node="/*/Person/Data/Template/Age" Aggregation="None" />

Set

Nedir?

Script içerisinde işlenen verinin sonucunu hedef form verisi düğümüne yazar. Script içerisinde Value fonksiyonu ile bir değer alınabildiği gibi, daha karmaşık fonksiyonları da destekler.

<Set Node="/*/Düğüm1/Düğüm2/DüğümN">
	// Form verisine yazdırılacak veriyi döndürecek işlemler
</Set>

Sum

Nedir?

Form Verisi içerisindeki belirlenen düğümdeki verileri toplar.

	<Sum>
		<![CDATA[/*/Person/Data/Template]]>
	</Sum>

Transform

Nedir?

Transform verilen XPath sorgusu üzerinde XSLT çevrimi uygulayarak sonucunu verir

 <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
    <StyleSheet />
    <Arguments />
  </Transform>

 

  • No labels