Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SQL ile XML sorgu kullanımı örnekleri içermektedir. 


Xml
UPDATE	schYG_SeyahatRaporu
SET		ToplamHarcamalar=f.Data.value('sum(/formData/MasrafListesi/Data/Template/DonusmusTutar)' , 'nvarchar(50)') 
FROM 	wflWorkItems wi inner join
		wflFormData f on f.Id=wi.Data inner join 
		schYG_SeyahatRaporu r on r.FormId=wi.Id and r.ToplamHarcamalar=0 and 
		f.Data.value('sum(/formData/MasrafListesi/Data/Template/DonusmusTutar)' , 'nvarchar(50)')  <> '0.0E0'
UserImport ile sisteme alınan kullanıcıların ne zaman alındığını gösteren sorgu
select	wi.EndDate as 'Uyelik Tarihi',
		A.BatchXml.value('(ADI)[1]','VARCHAR(100)') as Ad,
		A.BatchXml.value('(SOYAD)[1]','VARCHAR(100)') as SoyAd,
		A.BatchXml.value('(GOREV)[1]','VARCHAR(100)') as Gorev
		 
from	wflWorkItems wi inner join
						wflFormData f on f.Id=wi.Data CROSS APPLY 
						f.Data.nodes('/formData/UserImport/Data/Template') A(BatchXml)
where wi.ProcessName='UserImport2' or wi.ProcessName='UserImport' and wi.Previous is null

  • No labels