Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aynı sorgu ekranından farklı instance larda kurulu olan ssitemlere erişmek için linked server kullanılır. Aşağıdaki kodlar ile yaratma ve ilgili instance a login olunun kullanıcı ile diğer sisteme de login olma aktif edilerek kullanılabilir. 

Code Block
languagesql
linenumberstrue
USE [master] 
GO 
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver  
  @server = N'XXX\SQLSRV',  
  @srvproduct=N'SQL Server' ; 
GO 

EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin  
  @rmtsrvname = N'XXX\SQLSRV',  
  @locallogin = NULL ,  
  @useself = N'True' ; 
GO 

Kullanım Şekli

Code Block
languagesql
linenumberstrue
SELECT name FROM [XXX\SQLSRV].master.sys.databases ; 
GO 
Code Block
languagesql
linenumberstrue
SELECT * FROM [XXX\SQLSRV].FlowDB.dbo.schUser 

...