Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aşağıda XPath ifadelerinde kullanılabilen operatörler listelenmektedir:

OperatörAçıklamaÖrnek
|İki düğüm setini hesaplar//book | //cd
+Toplama6 + 4
-Çıkarma6 - 4
*Çarpma6 * 4
divBölme8 div 4
=Eşittirprice=9.80
!=Eşit değildirprice!=9.80
<Küçüktürprice<9.80
<=Küçüktür veya eşittirprice<=9.80
>Büyüktürprice>9.80
>=Büyüktür veya eşittirprice>=9.80
orveyaprice=9.80 or price=9.70
andveprice>9.00 and price<9.90
modMod (bölme kalanı)5 mod 2