Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Veri tabanından belirtilen Shema tablosu üzerindeki kayıtları hafızaya okunması için kullanılır.

Sentaks
 <GetSchemaData Name="Managers">
  <Columns>
   <Column Node="" Name="Manager" />
  </Columns>
  <Filter>
   <Block>
    <Criteria Name="Employee">
     <Evaluate Target="Guid">/*/Personel/Id</Evaluate>
    </Criteria>
   </Block>
   <Block>
    <Criteria Name="IsGeneral" Condition="And">
     <Value Target="Bool">false</Value>
    </Criteria>
   </Block>
  </Filter>
  <Order>
   <Order Type="Ascending">
    <OrderColumn Name="Name" DataType="System.String" />
   </Order>
  </Order>
 </GetSchemaData>

Özellikler

AdıAçıklama
NameEbiflow client üzerinden oluşturulmuş schema tablo adıdır
ColumnsKolon verilerinin değişkenler ve node alanları ile eşleştirmelerinin tanımları yer alır
PerformVerilerin okunma işleminde gerçekleştirilecek alt işlemlerin tanımları yer alır
OrderVerilerin okunma işleminde sıralama kolonları ve sıralama adlarını belirtilir

Örnekler

Aşağıdaki örnekte mevcut kriterlere göre veri bulunup bulunulamadığı kontrol edilmektedir.

Bu örnekte "TableAlanAdlari" ismindeki değişken içerisine "AlanAdlari" ismindeki tablodan belirtilen kolanlara ait dataların getirilmesi sağlanmıştır.

Tablodaki verilerin filterelemek için farklı filtereleme seçenekleri kullanılmıştır, bunlar.

 • "Durum" kolonu için text filtre değeri : "Tamam"
 • "AlanAdı" ve "AlanUzantisi" kolonu için değişken filtre değeri : $(alanAdi) ve  $(alanAdiUzanti) dir.
 • Son olarak gönderilen Id 'den farklı bir Id 'li kayıt var mı diye filtre eklemek için Comparison="Different" ifadesi filtreye eklenmiştir.
 • BrowseTable komutu ile bu sorgu sonucu kayıt gelip gelmediği sorgulanmış ve isExist değişkeni değer olarak dönmesi sağlanmıştır.
 
GetSchemaData
<SetVariable Name="$(TableAlanAdlari)" >
  <GetSchemaData Name="AlanAdlari" RetrieveLookupDisplayValues="False" MaximumResultCount="0" 
         VariablePrefix="">
   <Columns>
    <Column Node="" Name="AlanAdi" />
    <Column Node="" Name="AlanUzantisi" />
    <Column Node="" Name="Durum" />
   </Columns>
   <Filter>
    <Block>
     <Criteria Name="Durum">
      <Value Culture="" Target="None">Tamam</Value>
     </Criteria>
     <Criteria Name="AlanAdi">
      <Value Culture="" Target="None">$(alanAdi)</Value>
     </Criteria>
     <Criteria Name="AlanUzantisi">
      <Value Culture="" Target="None">$(alanAdiUzanti)</Value>
     </Criteria>
     <Criteria Name="Id" Comparison="Different">
      <Value Culture="" Target="None">$(alanAdiId)</Value>
     </Criteria>
    </Block>
   </Filter>
   <Order />
  </GetSchemaData>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(isExist)">
  <Value Culture="" Target="Bool">false</Value>
</SetVariable>
<BrowseTable Name="$(TableAlanAdlari)" SortExpression="" Into="" TemplatePath="">
  <Columns />
  <Perform>
   <SetVariable Name="$(isExist)">
    <Value Culture="" Target="Bool">true</Value>
   </SetVariable>
  </Perform>
</BrowseTable>

Ayrıca bakınız

BrowseTable

SetVariable

Set

 

 • No labels